نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت (قسمت دوم)

توسط | برندینگ, تجربه مشتری, دسته‌بندی نشده
چکیده این تحقیق، نشان می دهد که اثر مثبت آرم تجاری بر تعهد مشتری به نشان تجاری و عملکرد شرکت، برخلاف آنگونه که تا کنون درک شده، تنها از تقویت بازشناسی برند به دست نمی­ آید، بلکه ابتدا از طریق تسهیل توضیح هویت شخصی مشتری که منافع عملکردی برند را نشان می دهد و ارائه جذابیت های زیبایی شناسانه، بوجود آمده است. این مطالعه بررسی می کند که آیا ۳ مزیت آرم تجاری که در بالا ذکر شد بر تعهد برند مشتری و عملکرد آرم تجاری شرکت تا حدی که یک شرکت بر نام تجاری خود تکیه می کند سازگار است یا خیر؟ (برای مثال اختصاص حیطه های برند به دسته های متفاوت محصول). کلمات کلیدی آرم تجاری، مدیریت نشان تجاری، مسایل زیبایی شناسانه، تعهد، بسط دادن نشان تجاری، عملکرد شرکت قسمت اول مقاله را می توانید اینجا ببینید. در ادامه... مطالعه پایلوت (آزمایشی) هدف ازاین بررسی آزمایشی دوجنبه ای...
ادامه مقاله

نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت (قسمت اول)

توسط | برندینگ, تجربه مشتری
چکیده این تحقیق، نشان می دهد که اثر مثبت آرم تجاری بر تعهد مشتری به نشان تجاری و عملکرد شرکت، برخلاف آنگونه که تا کنون درک شده، تنها از تقویت بازشناسی برند به دست نمی­ آید، بلکه ابتدا از طریق تسهیل توضیح هویت شخصی مشتری که منافع عملکردی برند را نشان می دهد و ارائه جذابیت های زیبایی شناسانه، بوجود آمده است. این مطالعه بررسی می کند که آیا ۳ مزیت آرم تجاری که در بالا ذکر شد بر تعهد برند مشتری و عملکرد آرم تجاری شرکت تا حدی که یک شرکت بر نام تجاری خود تکیه می کند سازگار است یا خیر؟ (برای مثال اختصاص حیطه های برند به دسته های متفاوت محصول).   کلمات کلیدی آرم تجاری، مدیریت نشان تجاری، مسایل زیبایی شناسانه، تعهد، بسط دادن نشان تجاری، عملکرد شرکت   مقدمه «طراحی، اشیا را از حالت کنونی خود به حالت بهتری تغییر می دهد». نشان تجاری دارایی...
ادامه مقاله

تاثیر فاکتور های کلیدی رضایت مشتریان خرده فروشی ها در رفتار مصرف کنندگان

توسط | تجربه مشتری, خرده فروشی, رفتار مصرف کننده
نویسندگان هاجر معیری فرد - اکرم جاورسیانی - الهام کیانمهر واژگان کلیدی بازاریابی، رضایت مشتری، رفتار خرید مصرف کننده، خرده فروشی، هایپرمارکت چکیده با توجه به پیدایش و ایجاد ساختار جدید و فن آوری نوین در بخش خرده فروشی و فروشگاهی، شدت رقابت در بین آنها در حال افزایش است.در نتیجه مدیران مجبور به توجه بیشتر به فاکتور های اصلی رضایت مشتریان هستند تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر عوامل رضایت مشتریان بر رفتار خرید و ارزیابی میزان اهمیت نسبی هر یک از عوامل بر رضایت می باشد. رضایت مشتری به عنوان متغیر میانجی تعریف شده است. روش پژوهش پیش رو، توصیفی-پیمایشی است. داده های این پژوهش از ۲۱۲ پرسشنامه که از بین مشتریان فروشگاه های خرده فروشی هایپرمارکت و شهروند تهران جمع آوری شدند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روشهای آماری معادلات ساختاری و رتبه بندی فریدمن نشان دادند که عوامل...
ادامه مقاله

نقش جاذبه محیط داخلی فروشگاه بر رفتار مشتری و میزان افزایش فروش

توسط | بازاریابی, برندینگ, تجربه مشتری
نویسندگان یاسمن گیاهی   واژگان کلیدی تجربه مشتری، محیط داخلی فروشگاه، رایحه، موسیقی، رنگ، نورپردازی   چکیده یکی از حقایق غیرقابل انکار دنیای تجارت و رقابت امروز تاثیر فضای داخلی فروشگاه ها بر رفتار مشتریان، اعم از جذب مشتری و افزایش خرید آنها است. گرایش صاحبان فروشگاه های مختلف به فراهم آوردن محیطی مناسب با کسب و کار مطلوبشان، دلپذیر و جذاب برای مشتریان، خود تائیدی بر این مدعاست. در این مقاله در چارچوب یک پژوهش کتابخانه ای، نقش رایحه، موسیقی، رنگ و نورپردازی به عنوان عوامل دخیل در جذابیت محیط داخلی فروشگاه بر رفتار مشتریان به منظور افزایش فروش، مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، پس از بیان مقدمه و تاریخچه، به بررسی ماهیت و تاثیر هرکدام از عوامل نامبرده بر روی فضای فروشگاه ها و تاثیرشان بر حجم فروش مطرح شده است تا شناخت صحیحی از آنها برای بازاریابان و صاحبان کسب و کار فراهم شود و در پایان به...
ادامه مقاله

تحلیل امکان کاربرد الگوی کیفیت خدمات در کانال بازاریابی مواد غذایی

توسط | بازاریابی
نویسندگان آرمان احمدی زاد - وحید مکی زاده   واژگان کلیدی بازاریابی، کانال بازاریابی، کیفیت، مدیریت کیفیت، الگوی کیفیت خدمات   چکیده کانال های بازاریابی و مدیریت آن، از موضوعاتیست که اهمیت آن در چند دهه اخیر بسیار زیاد شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل امکان کاربرد الگوی کیفیت خدمات در کانال بازاریابی مواد غذایی بوده و به صورت موردی بر سازمان توزیع سایه سمن تأکید دارد. در ایـن تحقیق، نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و با پرسشنامه، مورد پرسش قرار گرفتنـد. پرسشـنامه اسـتفاده شـده، براساس پنج بعد الگوی کیفیت خدمات طراحی و روایی آن با روش روایی محتوا برآورد و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرانباخ تأییـد شد. داده های پژوهش، با استفاده از فنون آمار توصیفی، آزمون رتبه بندی فریدمن، آزمون فرض تک متغیری در مورد میانگین یک جامعه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، مورد تجزیه و تحلیل...
ادامه مقاله

بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری

توسط | برندینگ, تجربه مشتری, رفتار مصرف کننده
نویسندگان شهریار عزیزی، شهرام جمالی کاپک، مرتضی رضایی واژگان کلیدی بازاریابی، کانال بازاریابی، کیفیت، مدیریت کیفیت، الگوی کیفیت خدمات چکیده نسبت دادن ویژگیهای شخصیتی انسان به برنـدهای تجـاری موضـوعی اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر کـانون توجـه پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری با شخصیت برند از موضوعاتی است که مـیتوانـد در ایجـاد ارزش ویژه برند و طراحی برند نقش اساسی داشته باشد. به منظور بررسی این رابطه پژوهش حاضر مدلی را در مجموعـه فروشـگاههـای زنجیرهای شهر تهران آزمون کرده است. نمونهای ۱۸۵ نفری از مشتریان این فروشگاه با نمونه گیـری غیـر احتمـالی آسـان انتخاب شدند، که در نهایت با نرخ برگشت ۹۰ درصدی ۱۶۳ پرسشنامه قابـل اسـتفاده بازگشـت داده شـد. روش حـداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SMART PLS نسخه ۱,۵ نشان داد که همخوانی شخصیت برند و مشتری بر اعتماد بـه برند میزان )۰,۲۰۵ = t= ۲,۲۱۴ ،β( و حس تعلق به برند )۰,۱۷۹ =...
ادامه مقاله

چگونه انرژی واقعی سیستم CRM سازمان را آزاد کنیم؟

توسط | CRM, بازاریابی | بدون نظر
نویسندگان سینا هاشمی اقدم واژگان کلیدی مدیریت ارتباط با مشتریان، CRM، مدیریت ارائه خدمات، چالش های CRM، ترفند های مدیریت CRM چگونه‭ ‬سیستم‭ ‬مدیریت‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬B2B‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬عمل‭ ‬کند؟‭ ‬در‭ ‬این جا‭ ‬به‭ ‬مواردی‭ ‬اشاره‭ ‬می شود‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬سیستم‭ ‬شما‭ ‬رو‭ ‬متفاوت‭ ‬کند‭:‬ برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.   شرکت تبلیغاتی آژانس تبلیغاتی
ادامه مقاله


آژانس تبلیغات طوسی | تفکر طراحی

ما تجربه های تعاملی، محصولات دیجیتال و محتوایی که برندها را می سازد، خلق می کنیم و کسب و کار ایشان را، بر اساس مدل تفکر طراحی توسعه می دهیم، تا مشتریان لذت ببرند و به برند وفادار بمانند.
شرکت طوسی، شامل محققان، طراحان، و متخصصین حوزه های طراحی و ساخت است که به صورت یکپارچه و هماهنگ، روی پیشنهاد یک تجربه خاص و جذاب برای مشتریان برند و سازمان، کار خواهند کرد.

آخرین پروژه ها

تهران، کوی نصر (گیشا)، پلاک ۱۲ تلفن ۸۸۲۷۹۷۶۶