برای طراحی نشانه‌ی و هویت برند تهران در ابتدا به دنبال نمادی یگانه برای تهران بودیم. ولی انتخاب هر نمادی باعث می‌شد به نگرش یکپارچه و دربرگیرندگی تمامی جنبه‌های شهر تهران صدمه بخورد و بخشی از مخاطبان را شامل نشود.
این بود که به جای استفاده از یک نماد به ایده‌ای برای تصویر کردن روح همبستگی و تعامل پویایی که در تمامی عناصر شهر جریان دارد بیندیشیم.

چرا این نماد؟

ما معتقدیم این نشان در کنار نشانه‌های برندهای شهری، حرف برای گفتن دارد، ارزش گرافیکی دارد و پتانسیل‌های کافی برای معرفی شهر تهران را داراست.

svg+xml;charset=utf

این فرم مانند تهران هم پیچیدگی دارد و هم یک کل منسجم و ساده است. این بازی با ارزش‌های گرافیکی به نشانه هویتی مانند تهران می‌دهد.
با دوری از لبه‌های تیز و استفاده از خطی نرم و پیچ خورده بعنوان فرم اصلی نشانه، سعی شده تا حس دربرگیرندگی و مهربانی را القا کند. غیر از همشهریان، این حس برای گردشگران نیز یادآور مهمان نوازی ایرانی است.
این المان به عنوان یک نشانه‌ی پویا (Dynamic logo) قابلیت تغییر رنگ، ضخامت خط و کشیدگی را داراست و به فراخور وضعیت‌های مختلف، انعطاف پذیر است.

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf

چرا این نماد؟

ما معتقدیم این نشان در کنار نشانه‌های برندهای شهری، حرف برای گفتن دارد، ارزش گرافیکی دارد و پتانسیل‌های کافی برای معرفی شهر تهران را داراست.

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf