راهنمای استفاده از لوگوی برند ملی گردشگری ایران

IRAN’s Tourism Logo Guideline

طراحی لوگوی برند ملی گردشگری ایران در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت طراحی طوسی به انجام رسیده است و در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی توسط وزیر میراث فرهنگی، جناب آقای دکتر مونسان، از آن رونمایی شد. جهت راحتی استفاده از لوگوی برند ملی گردشگری ایران، انواع فایل های خروجی لوگو در دسترس عموم قرار گرفته است تا بتوانند به صورت یکپارچه از این طرح استفاده نمایند.

color codes - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران
Color - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

EPSicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   JPGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PDFicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PNGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

Grey - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

EPSicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   JPGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PDFicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PNGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

Stamp Black - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

EPSicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   JPGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PDFicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PNGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

Stamp White - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

EPSicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   JPGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PDFicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران   PNGicon - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران

Iran Brand - راهنمای استفاده از لوگوی برند گردشگری ایران