هلدینگ اسپاد متشکل از کسب و کار های داخلی و بین المللی متعدد در حوزه های بازرگانی، تولید و خدمات است که برای مدیریت و نظارت کسب و کارهای خود، تصمیم به یک تاسیس یک شرکت هلدینگ مادر نمود. شرکت طوسی در طراحی نام و برند هلدینگ با مجموعه همکاری نمود تا قدرت و شان سازمان در نام و هویت بصری برند تجلی یابد. بعد از جلسات نیاز سنجی، لوگو برند بر اساس یک المان قوی و اصیل ایرانی، طراحی و اجرا شد.

چرا نام اسپاد؟

با توجه به این که هلدینگ از کسب و کار های متعدد و در حوزه های مختلف صنعت فعال بود، تعریف اسم می بایست نماینگر اتحاد، قدرت و نظم سازمان می بود. همین طور هویت ایرانی از شاخص های مهم در انتخاب اسم تعریف می شد. بر همین اساس بعد از تحقیقات میدانی و برگزاری جلسات بارش فکری متعدد، اسم اسپاد با معنی دارنده سپاه نیرومند، به عنوان اسم در شان فعالیت هلدینگ انتخاب شد. اسپاد پوشش مناسبی از کلید واژه های قدرت، نظم و اتحاد بود و با قدمت تاریخی و آریایی آن، مکمل شاخص هویت ایرانی بود.

در طراحی لوگو هلدینگ اسپاد،سعی شد تا انتخاب ایده طرح لوگو دارای اصالت ایرانی باشد و پس از تحقیقات کتابخانه ای، طرحی از قطعه ای گچ بری شده از تپه حصار متعلق به دوره ساسانی، انتخاب شد. در طرح لوگو نیاز بود شاخص های جهانی بودن، هویت ایرانی، مرکز و الهام بخش، صنعت، سرمایه گذاری نمایان باشد.بعد از اتود های اولیه و برگزاری جلسات راهبردی با کارفرما، حاصل کار به حالت فعلی لوگو هلدینگ در آمد.

طرح لوگو به صورت رنگ اصلی سازمانی که بیشترین استفاده را در مستندات، اوراق و ادبیات برند سازمان دارد.

طرح لوگو به صورت طیف خاکستری که موارد استفاده آن در مستنداتی است که می بایست به صورت سیاه و سفید استفاده شوند.

طرح لوگو به صورت تک رنگ که موارد استفاده در اجرای مهر یا برجسته و طلاکوب استفاده می شود.

طرح نام و لوگو هلدینگ سرمایه گذاری اسپاد، نیاز های اصلی سازمان را به طور کامل برآورده نمود. هلدینگ که سیاست های اصلی آن در مدیریت کسب و کارهایش، تامین منابع مالی، انسانی،تکنولوژی و نظارت بر عملکرد ایشان بود، توانست بر اساس هویت بصری جدید برند خود، نمایی یکپارچه از کسب و کار های خود ایجاد کند. شرکت طوسی افتخار این را دارد که توانسته است همکاری مناسب و عمیقی با هلدینگ اسپاد داشته باشد و در ارایه راه حل این چالش با ایشان همراه باشد.