کشیدگی ردیف و محتوا

نویسندگان

آرمان احمدی زاد – وحید مکی زاده

 

واژگان کلیدی

بازاریابی، کانال بازاریابی، کیفیت، مدیریت کیفیت، الگوی کیفیت خدمات

 

چکیده

کانال های بازاریابی و مدیریت آن، از موضوعاتیست که اهمیت آن در چند دهه اخیر بسیار زیاد شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل امکان کاربرد الگوی کیفیت خدمات در کانال بازاریابی مواد غذایی بوده و به صورت موردی بر سازمان توزیع سایه سمن تأکید دارد.

در ایـن تحقیق، نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و با پرسشنامه، مورد پرسش قرار گرفتنـد. پرسشـنامه اسـتفاده شـده، براساس پنج بعد الگوی کیفیت خدمات طراحی برند و روایی آن با روش روایی محتوا برآورد و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرانباخ تأییـد شد.

داده های پژوهش، با استفاده از فنون آمار توصیفی، آزمون رتبه بندی فریدمن، آزمون فرض تک متغیری در مورد میانگین یک جامعه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمـامی مؤلفـه هـای کیفیـت خـدمات در کانـال بازاریابی با اهمیت بوده و توسط آزمون رتبه بندی فریدمن، مؤلفه ی قابلیت اعتبار به عنوان مهمترین مؤلفه شناسایی گردیـد، ابعـاد قابلیـت اطمینان، پاسخگویی، همدلی و عوامل محسوس به ترتیب، در رده های بعدی قرار گرفتند.

سـرانجام، پـس از شناسـایی و تحلیـل نیازهـا و انتظارات اساسی مشتریان، راهکارهایی ارائه شده است تا سازمان بتواند بطور مستمر، کیفیت خدمات خود را بهبود بخشد.

در مقاله «نقش محیط داخلی فروشگاه بر رفتار مشتری و افزایش فروش» به بررسی چالش دیگر در خرده فروشی ها پرداخته خواهد شد.

برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

 

با ما همراه باشید

شرکت تبلیغاتی طوسی

بستن


آژانس برندینگ و طراحی طوسی | تفکر طراحی

ما تجربه های تعاملی، محصولات دیجیتال و محتوایی که برندها را می سازد، خلق می‌کنیم و برند کسب و کارها را، بر اساس مدل تفکر طراحی توسعه می‌دهیم، تا تجربه مشتریان کامل شود و به برند وفادار بمانند.
آژانس تبلیغاتی طوسی، شامل طراحان و متخصصین حوزه های استراتژی، برندینگ، طراحی و ساخت است که به صورت یکپارچه و ۳۶۰ درجه، روی طراحی یک تجربه خاص و جذاب برای مشتریان برند، کار خواهند کرد.

آژانس برندینگ و طراحی طوسی، با بزرگترین سازمان ها و مجموعه های کشور، در بیش از ۳۰۰ پروژه برندینگ، طراحی و تبلیغات همکاری داشته است.

پروژه های اخیر