سیمرغ نمادی است که نشان می‌دهد ایران کشوری کهن اسطوره‌ای است، حتی نماد درمانگری است و گردشگری سلامت در ایران را هم در بر می‌گیرد. سیمرغ نماد داستان سی‌ پرنده و سی‌مرغ و نماد اندیشه‌ورزی و خردورزی ایرانیان است. رنگ آبی دریایی و فیروزه‌ای رنگ ناب ایرانی است و ماهیت صلح‌طلبی و اصالت را به نمایش می‌گذارد.

svg+xml;charset=utf

سیمرغ در میان نمادهای ایرانی که هر کدام از آنها این ویژگی را دارند که چند سویه باشند، برترین نماد است. زیرا که در این سویه‌های گوناگون که هر نماد به تنهایی دارد، سیمرغ همچنان چند سویه است. یعنی اگر سیمرغ را ما نماد نمادها بشناسیم اون نمادهای دیگر را هم به گونه ای در خود نهفته می‌دارد.
سیمرغ از سویی نماد خورشید است، از سویی نماد فرزانگی و اندیشه ورزی و خرد است، از سویی نماد پزشکی است، از سویی دیگر نماد جانان است. جانِ جان نماد آفریدگار است. داستان مرغان عطار بر پایه این سویمندی و کارکرد سیمرغ پدید آمده.
هیچ نماد دیگری را دست کم من نمیشناسم که چنین کارکردی داشته باشد.

دکتر جلال‌الدین کزازی

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf